Welcome to Chinese Journal of Applied Ecology! Today is Share:
Effects of groundwater depth on groundwater recharge and soybean growth dynamics in Northeast China Plain
ZHU Zhenchuang, SUN Shijun, ZHU Miaomiao, LI Dongyi, WANG Zhe, SHEN Ruxuan, CHEN Wei
Chinese Journal of Applied Ecology . 2023, (7): 1871 -1882 .  DOI: 10.13287/j.1001-9332.202307.015